ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.