Μέλη ΔΕΠ

Ανακοίνωσεις για το έτος 2012-13 του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Διά Βίου Μάθηση LLP/ERASMUS εγκρίθηκε και για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η δράση για την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία. Το ποσό της επιχορήγησης για την ακαδημαϊκή χρονιά 1/10/2012-30/9/2013 προβλέπεται να καλύψει περίπου 180 μετακινήσεις.
Η κατάσταση με τα ονόματα των διδασκόντων που μπορούν να μετακινηθούν, σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες ακαδ. έτους 2012-13 που έχουν υπογραφεί, βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.eurep.auth.gr. Οι διδάσκοντες για τη μετακίνησή τους θα λαμβάνουν την ημερήσια αποζημίωση ανάλογα με τη χώρα προορισμού τους, καθώς και το εισιτήριο η τιμή του οποίου θα καλύπτεται μέχρι του ποσού των 500 €.
Σημειώνεται, ότι οι παραπάνω υποτροφίες για διδασκαλία σκοπό έχουν να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. έξοδα ταξιδιού και δαπάνες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής και δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η διδασκαλία στο εξωτερικό.
Οι αιτήσεις και τα έντυπα, που θα χρησιμοποιηθούν από τους διδάσκοντες για τη μετακίνησή τους στο πλαίσιο της δράσης αυτής, είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=3&mn=92) και ορισμένα παρέχονται από το Τμήμα.
Παρακαλούμε να αποστείλετε μέχρι τις 14/12/2012 συμπληρωμένο το έντυπο «Δήλωση Πρόθεσης Μετακίνησης» ηλεκτρονικά στο email: khandrew@auth.gr για τις επισκέψεις που προτίθεστε να πραγματοποιήσετε εσείς προσωπικά ως συντονιστής της συμφωνίας ή άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός σας. Σκοπός είναι ο έγκαιρος προϋπολογισμός του συνόλου των δαπανών των μετακινήσεών (έως 3 μετακινήσεις ανά συντονιστή της συμφωνίας).
Τέλος, θα πρέπει να ενημερώνετε το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τις επισκέψεις μελών διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία από Πανεπιστήμια του εξωτερικού που πραγματοποιούνται στο Τμήμα σας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (βάσει των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS).

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση LLP/ERASMUS εγκρίθηκε και για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η δράση που αφορά σε μετακινήσεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε Ιδρύματα/επιχειρήσεις του εξωτερικού με σκοπό την επιμόρφωση.
Οι μετακινήσεις της δράσης αυτής αφορούν αποκλειστικά στην επιμόρφωση-κατάρτιση στο αντικείμενο ενασχόλησης και όχι σε έρευνα-διδασκαλία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα κριτήρια για την επιλογή είναι:
1. Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία 3 έτη.
2. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας που στοχεύουν στην εκπαίδευση καινοτόμων τεχνολογιών.
3. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας που δεν αφορούν σε έρευνα, συνέδριο, σεμινάριο.
4. Προτεραιότητα ενός ατόμου σε περίπτωση υποβολής αίτησης πέραν του ενός από το ίδιο τμήμα και για παρόμοιο πρόγραμμα, για να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα Τμήματα (με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των Τμημάτων και όχι της αναλογικότητας του αριθμού των υποψήφιων ανά Τμήμα). Σ’ αυτή την περίπτωση προηγούνται οι χαμηλότερες βαθμίδες ΔΕΠ.
5. Προτεραιότητα στα σχέδια εργασίας των οποίων οι οργανισμοί υποδοχής είναι εταιρείες ή επιχειρήσεις και κατόπιν τα Ανώτατα Ιδρύματα.
Τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να χρηματοδοτήσει περίπου 13 μετακινήσεις. Σε περίπτωση συμμετοχής σε συνέδρια ή σεμινάρια οι αιτήσεις θα εγκρίνονται κατά περίπτωση ανάλογα με το περιεχόμενο τους.
Για την πραγματοποίηση των επισκέψεων αυτών είναι απαραίτητο αρχικά να υποβληθεί αίτηση συνοδευόμενη από ατομικό σχέδιο εργασίας για τη περίοδο κινητικότητας, το οποίο προσυπογράφεται τόσο από το Α.Π.Θ. όσο και από το Ίδρυμα/Επιχείρηση Υποδοχής, καθώς και η αλληλογραφία που αντάλλαξε ο υποψήφιος με τον υπεύθυνο του Ιδρύματος/Επιχείρησης Υποδοχής.
Η κινητικότητα, που πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2013, θα πρέπει να διαρκεί μία (1) εβδομάδα, δηλαδή πέντε (5) ημέρες πλήρους εργασίας (από Δευτέρα πρωί έως το απόγευμα της Παρασκευής) συν δύο (2) ημέρες το μέγιστο για τη μετακίνηση από και προς το εξωτερικό. Δεδομένου ότι είναι δύσκολο για το υψηλόβαθμο προσωπικό των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να απουσιάζει για διάστημα μιας εβδομάδας, μικρότερα διαστήματα παραμονής στο εξωτερικό είναι επιτρεπτά, μόνον εφόσον αιτιολογούνται εγγράφως.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι -αφού έρθουν σε επαφή με τους φορείς (Ιδρύματα/Επιχειρήσεις) στα οποία πρόκειται να μετακινηθούν, ώστε να εξασφαλίσουν την αποδοχή τους -να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 2013 στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται από μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Οι επιλεγέντες για τη μετακίνησή τους θα λαμβάνουν την ημερήσια αποζημίωση, ανάλογα με τη χώρα προορισμού καθώς και το αντίτιμο του εισιτηρίου.
Σημειώνεται, ότι οι παραπάνω υποτροφίες σκοπό έχουν να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας δηλ. κόστος εισιτηρίου και δαπάνες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής και δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών, που συνεπάγεται η επιμόρφωση στο εξωτερικό.