Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και συγγραφής και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ). Τα γνωστικά πεδία, στα οποία μπορεί να εκπονηθεί Διδακτορική Διατριβή, είναι αυτά της Παλαιάς Διαθήκης, Καινής Διαθήκης, Βιβλικής και Πατερικής γλώσσας, Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Σλαβικών Εκκλησιών, Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας, Οικουμενικής Θεολογίας, Ηθικής και Ποιμαντικής, Κοινωνιολογίας, Σπουδής της Θρησκείας, Πληροφορικής Θεολογικών Δεδομένων, Παιδαγωγικής, Λειτουργικής, Ομιλητικής, Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου.  Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο.  Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 και των εν ισχύει ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.