Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κ. Βαλαή

Τύπος ανακοίνωσης: 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ