Συνεδρίαση αριθ. 06/17-12-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Τύπος ανακοίνωσης: 
ΓΣΕΣ