ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για θέση ΠΔ 407/1980

Τύπος ανακοίνωσης: 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ