Δρ. Αθανασιάδης Αθανάσιος

Βαθμίδα: 
Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-997045
Τομέας: 
Τομέας Β: Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη στις 11.00’ - 13.00’ και κάθε Παρασκευή 10.00’ – 11.30’ στο γραφείο 406 του 4ου ορόφου
Σύντομη Βιογραφία: 

 
Ο Αθανάσιος Γ. Αθανασιάδης γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλης. Σπούδασε Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στη Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου. Ενεγράφη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου όπου αργότερα υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα:  «Η θρησκευτική διάσταση των εθνικών αντιπαραθέσεων στον χώρο των Βαλκανίων. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας 1990-1995». Μεταδιδακτορικές σπουδές  ολοκλήρωσε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (Σύγχρονη Εκκλησιαστική Ιστορία) με ειδίκευση στις τάσεις διαμόρφωσης των εθνικών ταυτοτήτων της Βοσνίας.
Το επιστημονικό του πεδίο εστιάζεται στις εθνοθρησκευτκές σχέσεις των βαλκανικών λαών, στη μελέτη της πορείας του Σερβικού Πατριαρχείου και στη σχέση που αυτό διαμόρφωσε με τις λοιπές θρησκευτικές κοινότητες (Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Κροατίας, Μουσουλμανική Κοινότητα) της πρώην Γιουγκοσλαβίας ιδιαίτερα κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου 1990-1995. Στις μελέτες του εξετάζονται οι εθνικιστικές εξάρσεις και η εμπλοκή του θρησκευτικού παράγοντα στην πολυδιάστατη κρίση που οδήγησε στη κατάρρευση της Σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας. Σημαντικό κεφάλαιο των επιστημονικών του ενδιαφερόντων καταλαμβάνει η παρουσία και εξέλιξη του Ισλάμ στις πρώην Γιουγκοσλαβικές χώρες, η διαμόρφωση των πολιτικών ταυτοτήτων, εθνικιστικών τάσεων, θρησκευτικοπολιτικών ιδεολογιών και πρόδρομων εθνογενέσεων αξιοποιώντας την υπάρχουσα γιουγκοσλαβική και λοιπή βιβλιογραφία.   
Είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας Χριστιανικής Γραμματείας Αρχαιολογίας και Τέχνης) και διδάσκει στο Θεολογικό Τμήμα και στην Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών το μάθημα «Ισλάμ και Βαλκάνια».   
Ενδεικτικά Επιστημονικά δημοσιεύματα - Μονογραφίες

  • Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία (1990-1995). Πτυχές της ιστορικής και θρησκευτικής του διάστασης, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008.
  • Islamska dimenzija etnogeneze Bošnjaka. Istorijski tokovi i savremeno stanje, Kragujevac 2015
  • Ιδεατά έθνη στα Βαλκάνια. Η εθνογένεση των μουσουλμάνων της Βοσνίας, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2016.

 
Dr. Athanasios Athanasiadis studied at the School of Theology, Aristotle University in Thessaloniki and at the Faculty of Theology, University of Belgrade. He graduated from the School of Theology at Aristotle University in Thessaloniki with a PhD on Slavic Ecclesiastical History. He did his post-doctoral studies at the department for History of the Faculty of Theology, University of Belgrade. His primary field of interest is the modern ethno-religious history of Slavic peoples, especially those of the former Federal Republic of Yugoslavia.
He has published the following monographs: a. The Civil War at Yugoslavia (1990-1995), Aspects of its Religious and Historical Consequences, Thessaloniki 2008, b. The Islamic Aspect of the Bosniak Ethnogenesis,
Historical and Modern Progression, Kragujevac 2015, c. Imaginary Nations at the Balkans, The Ethogenesis of Muslim of Bosnia, Thessaloniki 2016.
As well as papers and articles in peer-reviewed journals on the Intertribal and International Relations of the Balkan Peoples.

 
Др Атанасије Атанасијадис је студирао на Богословском факултет Аристотеловог универзитета у Солуну и на Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Докторирао је на Богословском факултет Аристотеловог универзитета у Солуну из области словенске црквене историје. 
Постдокторска истраживања је наставио на Православном богословском факултету универзитета у Београду (Савремена историја). Примарна област интересовања му је модерна етно-религијска историја словенских народа, са посебним нагласком на област бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.
Издао је и следеће монографије: а. Грађански рат у Југославији (1990-1995), Аспекти религијских и историјских последица, Солун 2008, б. Исламска димензија етногенезе Бошњјака. Историјски токови и савремено стање, Крагујевац 2015, в. Вештачке нације на Балкану, Етногенеза босанских муслимана, Солун 2016. Радови и чланци у часописима о Трансродним и Транснационалним односима балканских народа.
Секретар је Удружења Грчких Слависта. Учествовао је на бројним конференцијама у родној Грчкој и иностранству и издао више десетина радова на грчком и другим језицима.