Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού

 

  • e-Conference με θέμα "Κίνδυνοι σε μια κοινωνία διακινδύνευσης: παλιές και νέες ευαλωτότητες στην εποχή της COVID-19"

Τρίτη 23-2-2021, ώρες  10:00-16:00

Διαδικτυακή Μετάδοση: https://www.youtube.com/channel/UCxzFluM4a-rFruitNZ0ZACg

Πρόσκληση (pdf)

Πρόγραμμα (pdf)

 

 

  • Επιστημονικό Ντοκιμαντέρ με διεθνή σύμπραξη για το κοινωνικό έργο σε κοινότητες πίστης

Ολοκληρώθηκε το επιστημονικό παραδοτέο του διεθνούς προγράμματος STRAPAC με θέμα το κοινωνικό έργο στις κοινότητες πίστης.
Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν με διάφορους ρόλους μέλη του Εργαστηρίου.
Το ντοκιμαντέρ με ελληνικούς υπότιτλους είναι προσβάσιμο στον σύνδεσμο:
   
https://www.youtube.com/watch?v=Mh4faY2TPUs
 

  • Νέα του Εργαστηρίου  (4-4-2020)

Ιερείς με σημαντική προσφορά στον συνάνθρωπο τίμησε το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

 

 

  • Ανακοίνωση (26-7-2018)

Τα μέλη του Εργαστηρίου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν την ίδρυση νέου ΔΠΜΣ στο πεδίο του τουρισμού, στο οποίο υπάρχει ιδιαίτερη κατεύθυνση στο πεδίο του θρησκευτικού τουρισμού.
ΝΕΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (υπό ίδρυση)
«Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη», με τη συμμετοχή έξι Τμημάτων του ΑΠΘ. Δεκτοί θα μπορούν να γίνουν κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

 

Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού, του Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας, Τμ. Θεολογίας  Α.Π.Θ.

Ως Αντικείμενο Έρευνας και Διδασκαλίας του Εργαστηρίου τίθεται το πεδίο της μελέτης των Κοινωνικών Προβλημάτων, των Σύγχρονων Κοινωνικών Τάσεων και Θεωριών για τη θρησκεία και τον πολιτισμό,  των ζητημάτων που σχετίζονται με την κοινωνική ανάλυση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και των κοινωνικών διαστάσεων των Περιβαλλοντικών και των Βιοηθικών ζητημάτων, καθώς και της Θρησκευτικότητας και των κοινωνικών παραμέτρων της Ποιμαντικής. Ειδικότερα, η ερευνητική εστίαση του εργαστηρίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνιολογικής, κοινωνικοηθικής και ποιμαντικής κατάρτισης και πρακτικής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας, των φοιτητών άλλων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών καθώς και άλλων ενδιαφερομένων, στελεχών και επαγγελματιών καθώς και των εκκλησιαστικών στελεχών.

     Βασικός στόχος της έρευνας και της διδασκαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Εργαστηρίου είναι η διεπιστημονική έρευνα και προσέγγιση των πεδίων των Κοινωνικών Επιστημών και της Κοινωνικής Θεωρίας, της Ποιμαντικής και της Ηθικής. Προς αυτήν την κατεύθυνση η οργάνωση και επιτέλεση άμεσων αλλά και μακροχρόνιων ερευνών στο Πανεπιστήμιο, την τοπική κοινωνία, στην Εκκλησία θα συμβάλει στα επιμέρους επιστημονικά πεδία αλλά και θα διανοίξει προοπτικές διεπιστημονικής, διαπανεπιστημιακής και διακρατικής συνέργειας.

       Σε επίπεδο Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας και Τμήματος Θεολογίας η στοχοθεσία του Εργαστηρίου είναι πλήρως προσαρμοσμένη με την εξυπηρέτηση των επιστημονικών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών και διδακτικών αναγκών του διδακτικού προσωπικού, των ερευνητών και των φοιτητών. Για αυτόν το λόγο η λειτουργία του Εργαστηρίου θα περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως είναι η διενέργεια ανοιχτών επιστημονικών συναντήσεων, η κατάρτιση και παρουσίαση ενός στρατηγικού σχεδίου έρευνας, οι διεπιστημονικές συναντήσεις και συμμετοχές σε Συνέδρια, η οργάνωση και υλοποίηση ερευνητικών έργων, η συνεργασία, κάθε μορφής, με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, η κατάθεση προτάσεων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων προς τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και εκκλησιαστικούς φορείς. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα αποτελούν υλικό για περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα σε επίπεδο διδακτορικών ερευνών και θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου και σε επιστημονικά περιοδικά. Μια αδρή περιγραφή της ερευνητικής εστίασης περιλαμβάνει θέματα όπως: α) Αλληλεπίδραση θρησκευτικών και πολιτισμικών παραγόντων στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας, β) Κοινωνικά προβλήματα, Κράτος πρόνοιας και κοινωνική φροντίδα στην τοπική κοινωνία, στην Εκκλησία και σε ΜΚΟ γ) Κοινωνικές θεωρίες για τα θρησκευτικά φαινόμενα στη σύγχρονη πραγματικότητα δ) Χριστιανισμός και σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα ε) Περιβαλλοντική Ηθική στ) Βιοηθική ζ) Ποιμαντικά ζητήματα στο σύγχρονο κόσμο η) Σχέσεις Κράτους Εκκλησίας θ) θρησκευτική ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα ι) ο θεσμός της οικογένειας ια) Εκπαίδευση, θρησκεία, πολιτισμός  ιβ) Επιστήμη και Ηθική κ.α.

 

  •  Ανθρώπινο Δυναμικό:

Το Εργαστήριο «ΕΚΕΘΡΗΠΟ» στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Θεολογίας που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Επίσης, ερευνητές και καθηγητές άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλων ομοταγών Τμημάτων ΑΕΙ ή ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δύνανται να μετέχουν με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του Εργαστηρίου και εφόσον εργάζονται στα ζητήματα της ερευνητικής εστίασης του Εργαστηρίου. Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υπ. διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδάκτορες που εργάζονται ερευνητικά στο πεδίο μελετών του Εργαστηρίου δύνανται να μετέχουν στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας

•             π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής, Ποιμαντικής και Ηθικής

•             Παπαγεωργίου Νίκη, Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία της Θρησκείας και της Ηθικής

•             Τσιρώνης Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής, Κοινωνική Θεωρία του Σύγχρονου Πολιτισμού και του Χριστιανισμού

               Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 

Συνεργαζόμενοι διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές

•        Χρύσα Αλμπάνη, (υπ. διδάκτορας Θεολογικής Σχολής, Τμ. Θεολογίας, ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Τμ. Θεολογίας και Τμ. Οικονομικών Επιστημών)

•             Μαρία Σιδηροπούλου (διδάκτορας Θεολογικής Σχολής, Τμ. Θεολογίας, ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Τμ. Θεολογίας)

•             Μαρία Τσακμάκα (μτχ φοιτήτρια, Θεολογικής Σχολής, Τμ. Θεολογίας, ΑΠΘ)

 

  •  Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Το «Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού» (Social Research Center for Religion and Culture) με ακρωνύμιο «ΕΚΕΘΡΗΠΟ» (ΦΕΚ, 3060/26 -09- 2016 τ. Β', αριθμ. 3632) του  Τμήματος Θεολογίας:

•             Υποστηρίζει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Θεολογίας και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, όπως η σχέση Θρησκείας και Πολιτισμού, η κοινωνική θεωρία και μελέτη της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, οι ηθικές παράμετροι των επιμέρους πτυχών του σύγχρονου κόσμου (θεσμική οργάνωση και λειτουργία, Βιοηθική, τεχνολογική ανάπτυξη, έμφυλες σχέσεις, πολιτισμικός και θρησκευτικός πλουραλισμός, θρησκευτικότητα κ.α.), η κοινωνική προσέγγιση του Χριστιανισμού και της Ορθόδοξης Κληρονομίας καθώς και η ποιμαντική μέριμνα.

•             Υποστηρίζει την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο. Ιδιαιτέρως συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε κοινωνικούς οργανισμούς, ΟΤΑ και ΜΚΟ καθώς και σε εκκλησίες και ενοριακά κέντρα.

•             Πραγματοποιεί συνεργασίες με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής και διοργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, Προγράμματα Κατάρτισης, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις. Οργανώνει και υλοποιεί τη διδασκαλία (με επισκέπτες καθηγητές και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση) των μαθημάτων Κοινωνιολογίας, Ηθικής και Ποιμαντικής του ΠΣ της Θεολογικής Σχολής «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης» της Κινσάσα του Κογκό.

•             Υλοποιεί εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, υποστηρίζει τη διενέργεια και έκδοση ειδικών μελετών και ερευνών και αναπτύσσει τη σύνδεση με τους τομείς της κοινωνίας, και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις ΜΚΟ και τους Κοινωνικούς Οργανισμούς, την Εκκλησία και τους παραγωγικούς φορείς.

 

  •  Κοινωνικά Δίκτυα

Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας της Θρησκείας και του Πολιτισμού - Facebook