2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών - Οδηγίες για την Έκδοση Επιστολής από τον ΕΛΚΕ

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες,
 
Σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους μεταδιδάκτορες του Τμήματός σας σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της “Επιστολής Πρόθεσης Συνεργασίας με τον Φορέα Υποδοχής” από τον ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών (α.π. 8654/18.01.2019, http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2019/01/HFRI-2nd-Call-PostDocs-2018_v2.pdf).
 
Σε περίπτωση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών, για την έκδοση της “Επιστολής Πρόθεσης Συνεργασίας με τον Φορέα Υποδοχής”, χρειάζεται να υποβληθούν στο Γραφείο Υποβολής προτάσεων (email: proposals@rc.auth.gr, Γραφείο 202) τα ακόλουθα:
 

  1. Συνοδευτικό Πρότασης Δ0 συμπληρωμένο με τα στοιχεία του/της ΕΥ (Μεταδιδάκτορα) και της πρότασης που θα υποβληθεί (είτε υπογραμμένο ψηφιακά σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/TransactionDocumentType/List είτε με πρωτότυπη υπογραφή του ΕΥ)
  2. Έγγραφο έγκρισης υποβολής πρότασης – υλοποίησης έργου σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Διευθυντή του Τομέα στον οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο.
  3. To συνημμένο υπόδειγμα (Letter of Intent of the Host Institution) συμπληρωμένο στα αγγλικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email.

 
Σας ενημερώνουμε ότι η επιστολή εκδίδεται από το ΑΠΘ σε διάστημα (2)-(3) εργάσιμων ημερών, χρονικό διάστημα αναγκαίο για τον ορθό έλεγχό των παραπάνω εγγράφων, τη σύνταξη της επιστολής και την υπογραφή της από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.
 
Με εκτίμηση,
-----------------------------------
Γραφείο Υποβολής Προτάσεων
Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Γραφείο 202
3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη
54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
e: proposals@rc.auth.gr
u: http://www.rc.auth.gr/marketing
 
 
 
 
Έγγραφο έγκρισης υποβολής πρότασης – υλοποίησης έργου (docx)
Συνημμένο υπόδειγμα (Letter of Intent of the Host Institution) συμπληρωμένο στα αγγλικά (docx)