Πρόσκληση για τη συνεδρίαση αρ. 22/18-04-2019 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας