Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 
Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», σας ενημερώνουμε ότι:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 162559/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ. συνημμένο) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 19η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι Γραμματείες να αναρτήσουν/αναδημοσιεύσουν την Πρόσκληση στις ιστοσελίδες των Τμημάτων, όπως οφείλουν σύμφωνα με τους κανόνες υλοποίησης της Πράξης, καθώς και να ενημερώσουν τους διδάκτορες των Τμημάτων σχετικά με τη δημοσίευση και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής:

 • Θα σταλεί από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ ενημερωτικό email με τις αιτήσεις των υποψηφίων.
 • Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει οριστεί για κάθε επιστημονικό πεδίο από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αξιολογεί τους φακέλους και στη συνέχεια συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης, τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων και τον πίνακα αποκλεισθέντων. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παρόν και ότι το πρακτικό αξιολόγησης θα πρέπει να φέρει πρωτότυπες υπογραφές (όχι σκαναρισμένες).    
 • Το πρακτικό αξιολόγησης με τους πίνακες εξετάζεται από τη ΓΣ του Τμήματος, η οποία και προβαίνει στην απόφαση επιλογής υποψηφίου. Σχετικά με τα κριτήρια Αξιολόγησης των υποψηφίων και τη βαρύτητά τους, σας παραπέμπουμε στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 162559/30-07-2019), σελίδες 7-8 καθώς και στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων με τις σχετικές οδηγίες. Σημειώνεται ότι οι λόγοι αποκλεισμού υποψήφιου είναι οι παρακάτω τέσσερις:
 1. Μη ορθή τήρηση των οδηγιών της διαδικασίας υποβολής και ειδικότερα καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα περισσότερων από μία εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την ίδια θέση.
 2. Μη τήρηση των προϋποθέσεων υποψηφιότητας της πρόσκλησης (σελ. 2, παράγραφος 1).
 3. Μη πλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της πρόσκλησης (σελ. 4-5).
 4. Μη πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων αξιολόγησης 1-3 της πρόσκλησης (σελ 7).
 • Στη συνέχεια, η απόφαση του Τμήματος με το σχετικό απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης και το πρωτότυπο πρακτικό αξιολόγησης με τους πίνακες κατατίθενται στον ΕΛΚΕ (Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων, Όροφος: 1ος, Γραφείο 101, τηλ. Επικοινωνίας: 2310-994009, 2310-994082) το αργότερο έως τις 13/09/2019.
   
 • Επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται αυτούσια ακόμη και στην περίπτωση που η πρόσκληση κριθεί άγονη, είτε επειδή δεν υπήρξε καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος είτε επειδή όλοι οι    υποψήφιοι ήταν αποκλεισθέντες.
 • Ο ΕΛΚΕ μετά από επικύρωση των αποτελεσμάτων σε Συνεδρίασή του προχωρά στη δημοσίευση τους (προσωρινοί πίνακες). Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων ακολουθεί η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων (οριστικοί πίνακες) και η σύναψη της σύμβασης με τον ωφελούμενο.

Με εκτίμηση,
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ
3ης Σεπτεμβρίου - Παν/πολη 54636  Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 994026
Φαξ: 2310 200392
E-mail : prosk@rc.auth.gr
 
Συνημμένα Αρχεία
1) 98619 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf)
2) Πίνακας Αποκλεισθέντων (xls)
3) Πίνακας κατάταξης υποψηφίων (xls)
4) Πρακτικό αξιολόγησης (docx)