Ετήσιος Απολογισμός εσόδων-εξόδων ΠΜΣ «Θεολογία και Πολιτισμός» 2018