Παράταση φοίτησης στο ΠΜΣ - Πληρωμή τέλους φοίτησης