ΕΠΕΙΓΟΝ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Όσοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές για οποιονδήποτε λόγο δεν όρισαν τον τίτλο της Μεταπτυχιακής Εργασίας τους και τον Επιβλέποντα Καθηγητή, παρακαλούνται να προβούν στην διαδικασία αυτή οπωσδήποτε από Δευτέρα 25-5-2020 μέχρι και την Τρίτη 2-6-2020.

 

 

Άρθρο 6 Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών

η) Εκπόνηση και εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017) ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΔΕ, ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ & ΤΕΕ

1. Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) ο/η υποψήφιος/α καταθέτει αίτηση, στην οποία αναγράφονται: α) ο προτεινόμενος τίτλος και επισυνάπτεται περίληψή της, και β) τρεις επιλογές για προτεινόμενο επιβλέποντα.

Η Συντονιστική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση του υποψηφίου στα μαθήματα του/της προτεινόμενου/ης καθηγητή/τριας, καθώς και τον προβλεπόμενο ανά διδάσκοντα αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/ουσα, και τις ανακοινώνει στη Σ του Τμήματος.

Αλλαγή του επιβλέποντα δεν προβλέπεται. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπου κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση, παραίτηση ή, ακόμα, αλλαγή του/της επιβλέποντα/ουσας προτείνει η ΣΕ και αποφασίζει η Σ. Τα παραπάνω δεν θεμελιώνουν παράταση του χρόνου εκπόνησης.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός υποψηφίου, παρά μόνο με απόφαση της Σ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή. Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί λόγο για παράταση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

2.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση του θέματος είναι η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή στα μαθήματα του ΠΜΣ. Το θέμα αυτό εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που τηρείται στη Γραμματεία. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνεται απαραιτήτως το όνομα του υποψηφίου, ο επιβλέπων καθηγητής, η ημερομηνία ορισμού του θέματος στη Σ και η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας, είτε με αποδοχή είτε με απόρριψη.