Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Θεολογίας εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιδιώκει ειδικούς στόχους, που σχετίζονται με την ποιότητα οργάνωσης και λειτουργίας του Προγραμμάτων Σπουδών και με το ερευνητικό και διοικητικό έργο του.