Συντονιστής ECTS

Για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της ορθής και πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) στο Τμήμα ορίζεται από τη Συνέλευση ένας αρμόδιος Συντονιστής. Ο Συντονιστής μπορεί να είναι μέλος του διδακτικού – ερευνητικού ή διοικητικού προσωπικού με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ικανότητα να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του για λογαριασμό του Τμήματος. Ο Συντονιστής ECTS είναι το πρόσωπο επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και του διδακτικού − ερευνητικού προσωπικού εντός του Τμήματος. Ασχολείται με όλα τα πρακτικά και ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων στο Τμήμα και παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες κάθε δυνατή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα σχετικά ζητήματα. Διασφαλίζει την πρόσβαση των μετακινούμενων φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στους Ενημερωτικούς Οδηγούς Σπουδών ΑΕΙ του εξωτερικού, τους βοηθά στη σωστή συμπλήρωση των εντύπων αιτήσεων και των εκπαιδευτικών συμφωνιών και τους εξηγεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης. Είναι υπεύθυνος για τη σωστή έκδοση των πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας των διακινούμενων φοιτητών ή σπουδαστών του Τμήματος τόσο πριν όσο και μετά την περάτωση της περιόδου σπουδών τους σε αλλοδαπά ΑΕΙ καθώς και για τη σωστή έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών αλλοδαπών φοιτητών ή σπουδαστών, οι οποίοι πραγματοποιούν μια περίοδο των σπουδών τους στο οικείο Τμήμα. (ΥΑ Φ5/89656/Β3 ΦΕΚ 1466/B/13-8-07, άρθρο 5, παρ. 2).