Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση, αποσκοπεί στο να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλες τις απαραίτητες εξειδικευμένες διδακτικές γνώσεις, προκειμένου να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στα καθημερινά προβλήματα/ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία στη σχολική τάξη. Περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις οι οποίες αφορούν: α) στην εξάσκηση των φοιτητών και φοιτητριών κατά ομάδες μέσα στη Σχολή, β) στη σύνταξη πρότυπων σχεδίων διδασκαλίας από μέρους των φοιτητών και φοιτητριών, και γ) στην παρακολούθηση πρότυπων διδασκαλιών σε Γυμνάσια και Λύκεια. Επιπλέον οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε πρακτική άσκηση στα διαπολιτισμικά σχολεία, σε λατρευτικές και διοικητικές δομές που σχετίζονται με τη μουσουλμανική κοινότητα στη Θράκη και/ή γενικότερα σε διαθρησκειακά περιβάλλοντα στη Θεσσαλονίκη. Η Πρακτική άσκηση σε διαθρησκειακά περιβάλλοντα θα προσφέρει στους φοιτητές εμπειρία και γνώσεις που ενισχύουν το σεβασμό της ετερότητας, την άμβλυνση των στερεοτύπων, τη δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρξης, τις δράσεις προσφοράς και κοινωνικής αρωγής.