Δημόσια εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας - Τρίτη 19-5-2020