Ορισμός Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Θεολογίας