ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2020-2021

 

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (pdf)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 21 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής:

 

·       Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει οριστεί για κάθε επιστημονικό πεδίο από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αξιολογεί τους φακέλους και στη συνέχεια συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης, τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων και τον πίνακα αποκλεισθέντων με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση των υποψηφίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και όχι στο ονοματεπώνυμο των υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παρόν και ότι το πρακτικό αξιολόγησης θα πρέπει να φέρει ψηφιακές υπογραφές.     

 

·       Το πρακτικό αξιολόγησης με τους πίνακες εξετάζεται από τη ΓΣ του Τμήματος, η οποία και προβαίνει στην απόφαση επιλογής υποψηφίου. Σχετικά με τα κριτήρια Αξιολόγησης των υποψηφίων και τη βαρύτητά τους, σας παραπέμπουμε στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 261621/19-12-2019), σελίδες 7-9, καθώς και στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων με τις σχετικές οδηγίες. Σημειώνεται ότι οι λόγοι αποκλεισμού υποψήφιου είναι οι παρακάτω τέσσερις:

1.     Μη τήρηση των προϋποθέσεων υποψηφιότητας της πρόσκλησης (σελ. 2, παράγραφος 1).

2.     Μη πλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της πρόσκλησης (σελ. 3-4).

3.     Μη πλήρωση του Κριτηρίου Α - κατώφλι 30/70 (σελ 7).

4.     Μη πλήρωση του Κριτηρίου Β - κατώφλι 20/30 (σελ 8)

 

·       Στη συνέχεια, το ψηφιακό έγγραφο της απόφασης του Τμήματος με το σχετικό απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης και το πρωτότυπο (ψηφιακό) πρακτικό αξιολόγησης με τους πίνακες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΕΛΚΕ (Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων, prosk@rc.auth.gr, τηλ. Επικοινωνίας: 2310-994009, 2310-994082, 994022) το αργότερο έως τις 03/09/2020.

 

•     Επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται αυτούσια ακόμη και στην περίπτωση που η πρόσκληση κριθεί άγονη, είτε επειδή δεν υπήρξε καμία αίτηση υποψηφιότητας είτε επειδή όλοι οι υποψήφιοι ήταν αποκλεισθέντες.

 

·       Ο ΕΛΚΕ μετά από επικύρωση των αποτελεσμάτων σε Συνεδρίασή του προχωρά στη δημοσίευση τους (προσωρινοί πίνακες). Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των ενστάσεων ακολουθεί η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων (οριστικοί πίνακες) και η σύναψη της σύμβασης με τον ωφελούμενο.