Δημοσίευση εκλογής Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ