Κανονισμός και ΦΕΚ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών