Διαδικτυακή υποστήριξη των υποψήφιων διδακτόρων κκ.: Α.-Ε. Κεχαγιά και Ε. Χριστάκη