Χορήγηση υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου