Μούρτζιος Ιωάννης

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996997
Fax: 
2310-996938
Τομέας: 
Τομέας Α: Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο :  ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΦΕΚ διορισμού : 886/16-08-2013, Γ

 
Εργογραφία : Η θρησκευτική μεταρρύθμιση του βασιλιά Ιωσία και η σημασία της (Διδ. Διατριβή), Θεσσαλονίκη 1994 - «Το τέλος του βασιλιά Ιωσία», στο Καιρός, Αφιέρωμα στον καθηγητή Δ. Δόικο, τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1994 - «Η μητέρα του βασιλιά στη δευτερονομιστική παράδοση», Γρ Παλ 78 (1995) - «""Σπέρμα Αβραάμ""στην προς Γαλάτας Επιστολή (3,29)», στο Η προς Γαλάτας Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Προβλήματα μεταφραστικά, φιλολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά, θεολογικά. Μεσημβρία Βουλγαρίας 10-14 Σεπτεμβρίου 1995, Θεσσαλονίκη 1997 - «""Ο λαός της γης"" και η πολιτικοθρησκευτική κατάσταση στο βασίλειο του Ιούδα», Γρ Παλ 79 (1996) - «Ο άνθρωπος του Θεού και ο προφήτης της Βαιθήλ. ΄Εκκληση για υπακοή και ενότητα (Σχόλια στο Α΄ Βασ. 13)», Γρ Παλ  767 (1997) - «Η θεοφανική ορολογία στις δύο προς Θεσσαλονικείς Επιστολές του Αποστόλου Παύλου», στο Πρακτικά Θ΄ Σύναξης Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων με θέμα «Οι δύο προς Θεσσαλονικείς Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Προβλήματα φιλολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά, Θεολογικά», Ιερισσός 13-16 Σεπτεμβρίου 1997, Θεσσαλονίκη 2000 - Η Παλαιά Διαθήκη. Διάγραμμα περιεχομένου των ιστορικών Βιβλίων, Θεσσαλονίκη 1998 - «Και εσκληρύνθη η καρδία Φαραώ» (΄Εξ.9,35). Η έννοια της «σκληροκαρδίας» σύμφωνα με τις παραδόσεις της Πεντατεύχου», ΕΕΘΣΘ  8 (1998) - «Οι σχέσεις Ισραηλιτών και Γαβαωνιτών στα πλαίσια της δευτερονομιστικής ιστοριογραφίας (Σχόλια στο Ι. Ναυή 9,3 εξ.)», ΕΕΘΣΘ 9 (1999) - «Η αμαρτία ως ανθρωπολογικό και οικολογικό πρόβλημα», στο Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα : «Ο απόστολος Παύλος και το φυσικό περιβάλλον, Βέροια 1999 - «΄Υδωρ εκ πέτρας. Η παράδοση της εξόδου στις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου», στο Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα, «Ο Χριστός στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. 2000 χρόνια χριστιανικής ζωής, ιστορίας και πολιτισμού», Βέροια 26-28 Ιουνίου 2000, Βέροια 2000 - «Η ""νέα έξοδος"" στο ευαγγέλιο του Λουκά», στο Ι. Μούρτζιου, Ερμηνευτικές μελέτες στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2000 - «Η δευτερονομιστική παράδοση στη σύγχρονη βιβλική έρευνα», στο Ι. Μούρτζιου, Ερμηνευτικές μελέτες στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2000, 15-75 - Ερμηνευτικές μελέτες στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2000 - Η παράδοση της εξόδου στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ιστορικο-θεολογική μελέτη, Θεσσαλονίκη 2001 - «Η παράδοση της εξόδου στην Καινή Διαθήκη και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας», Θεολογία 74/2 (2003), 571-617- «Μπορούμε να απορρίψουμε την Παλαιά Διαθήκη ; Και βέβαια όχι», Χρονικά ΚΣΤ΄ 187 (2003) - «Το φαινόμενο του αντισημιτισμού και η ορθόδοξη Εκκλησία. Τα υμνολογικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος»», Γρ Παλ  803 (2004) - «Ο Αβραάμ στην προφητική παράδοση και τους ψαλμούς», Ορθοδοξία και Παιδεία 2 (2003), 43-65 – «Η παράδοση της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο στη δευτερονομιστική ιστοριογραφία και στο έργο του χρονικογράφου», Church Studies 1, 2004, 243-252 - «Ο προφήτης Ησαϊας και η πολιτική», Τιμητικός τόμος για τον Ι. Καραβιδόπουλο = Ερμηνευτικές μελέτες στην Παλαιά Διαθήκη τ. Β, Θεσσαλονίκη 2005, 153-171 - «Το παλαιοδιαθηκικό υπόβαθρο στο ΙΒ΄ κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως», Γρ  παλ  86 ,800 (2003), 905-926 - Ερμηνευτικές μελέτες στην Παλαιά Διαθήκη, τ. Β΄ , Θεσσαλονίκη 2005 - Προφητεία και προφήτες στην Πεντάτευχο, ΕΕΘΣΘ  16 (2006), 187-204 - «Η έννοια της αμαρτίας στο προφητικό μήνυμα και τους ψαλμούς», στο Φιλία και Κοινωνία, Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γρηγόριο Δ. Ζιάκα, Θεσσαλονίκη 2008, 365-378 - «Η ανθρώπινη δικαιοσύνη στην Παλαιά Διαθήκη», ΔΒΜ  25 (2007), 29-39.
Μεταφραστικό έργο
1. A.H.J. Gunneweg, Η ιστορία του Ισραήλ μέχρι την επανάσταση του Βάρ Κοχβά, (μετάφραση Ι. Μούρτζιου), Θεσσαλονίκη 1996.
2. N.P. Lemche, Η προϊστορία του βιβλικού Ισραήλ. Από τις αρχές έως το τέλος του 13ου αι. π.Χ., (μετάφραση Ι. Μούρτζιου), Θεσσαλονίκη 1998.
3. W. Dietrich, Οι πρώτες φάσεις της βασιλείας στο βιβλικό Ισραήλ - 10ος αι. π.Χ. (μετάφραση Ι. Μούρτζιου), Θεσσαλονίκη 2004.
 
Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη  9:30-10:30

Τηλέφωνο Σπιτιού: 
2310-422056