Παχής Παναγιώτης

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996933
Θέση: 
Διευθυντής Α' Τομέα
Τομέας: 
Τομέας Α: Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο : ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΕΚ διορισμού : 317/19-05-2011, Γ

O Παναγιώτης Παχής είναι Καθηγητής της Θρησκειολογίας στο Τμήμα Θεολογικής Σχολής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ (ΦΕΚ 317/19-5-2011 τΓ). Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Tübingen, Γερμανίας, και Sapienza Ρώμης, Ιταλίας. Διδάσκει Θεωρία και Μεθοδολογία της Επιστημονικής Μελέτης της Θρησκείας, Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Θρησκεία, Θρησκείες και  λατρείες της Ελληνορωμαϊκής εποχής. Κυριότερες δημοσιεύσεις του είναι: Π.Παχής, 2003. Ίσις Καρποτόκος, τομ.Ι: Οικουμένη. Προλεγόμενα στον συγκρητισμό των ελληνιστικών χρόνων, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας.  L.H. Martin – P. Pachis (eds.), 2003. Theoretical Frameworks for the Study of Graeco - Roman Religion. Adjunct Proceedings of the XVIIIth Congress of the International Association for the History of Religions, Durban, South Africa, 2000, Thessaloniki: University Studio Press. L. H. Martin –P. Pachis (eds.), 2004. Hellenisation, Empire and Globalisation: Lessons from Antiquity, Thessaloniki: Vanias, 2004 = London: Equinox Publishing 2004. L. H. Martin -  P. Pachis, 2009. Imagistic Traditions in the Graeco-Roman World: A Cognitive Modeling of History of Religions Research, Thessaloniki: Vanias Edition, 2009 = London: Equinox Publishing 2009. (2010). Π. Παχής, 2010. Η λατρεία της Ίσιδας και του Σάραπι. Από την τοπική στην οικουμενική κοινωνία, Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη. Π. Παχής, 2010. Οι ανατολικές λατρείες της ελληνορωμαϊκής εποχής. Συμβολή στην Ιστορία και τη Μεθοδολογία της Έρευνας, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη. P. Pachis, ,2010.  Religion and Politics in the Graeco-Roman World: Redescribing the Isis-Sarapis Cult, Thessaloniki: Barbounakis Editions, 2010 = London: Equinox Publishing 2010. P. Pachis – D. Wiebe (eds.), 2010.  Chasing Down Religion: In the Sights of History and the Cognitives Studies. Essys in Honor of L.H. Martin, Thessaloniki: Barbounakis Publications. P. Pachis, (2012). “‘Inducting in the mystery’ of ‘star-talk’: The case of Isis cult during the Graeco-Roman Age,” in Connecting History, Astrology and Cognition: Roger Beck’s The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, edited by Aleš Chalupa, Pantheon (special issue on Connecting History, Astrology and Cognition: Roger Beck’s The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, edited by Aleš Chalupa), 7,1: 79-118. P. Pachis, in preparation. “Data from Dead Minds? Dream and Healing in the Isis/Sarapis Cult during the Graeco-Roman Age,” in, Journal of Cognitive Studies 1. Είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών ενώσεων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της Θρησκειολογίας. Οργάνωσε και συμμετείχε σε διάφορα συνέδρια με θέμα τη θεωρία και τη μεθοδολογία ης επιστημονικής μελέτης της θρησκείας και των θρησκειών και λατρειών της ελληνορωμαϊκής εποχής.

‘Ωρες Συνεργασίας: Παρασκευή 11.00-12.30, 14.00-14.30 –Γραφείο 317, Γ’ όροφος Θεολογικής Σχολής.