Τσομπανίδης Στυλιανός

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-997478
Fax: 
2310-997478
Θέση: 
Διευθυντής Γ' Τομέα
Τομέας: 
Τομέας Γ: Δογματικής Θεολογίας
Σύντομη Βιογραφία: 

Γνωστικό αντικείμενο : ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

 ΦΕΚ διορισμού :  51/25-01-2019, Γ΄

 

Ο Στυλιανός Χ. Τσομπανίδης γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με αντικείμενο «Οικουμενική Κίνηση: Ιστορία - Θεολογικοί Διάλογοι». Σπούδασε Θεολογία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Χαϊδελβέργης/Γερμανία. Το 1996 αναγορεύθηκε διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα διατριβής «Λειτουργία μετά τη Λειτουργία. Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας στην κοινή χριστιανική μαρτυρία για δικαιοσύνη, ειρήνη και ακεραιότητα της δημιουργίας».  Είναι αναπληρωματικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και μέλος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια με θέμα τον οικουμενικό θεολογικό προβληματισμό και την οικουμενική κοινωνική σκέψη και δράση. Συμμετείχε ως μέλος της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην 10η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Στις κυριότερες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται: Orthodoxie und Ökumene: Gemeinsam auf dem Weg zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Mit einem Vorwort von Ulrich Duchrow, (Münster 1999)· Η Διακήρυξη “Dominus Iesus” και η οικουμενική σημασία της. Από το οικουμενικό άνοιγμα στην εκκλησιολογική αποκλειστικότητα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (Θεσσαλονίκη 2003)· «Υπέρ της των πάντων ενώσεως» - Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και θεολογίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Προλογίζει ο Αλ. Κ. Παπαδερός, (Θεσσαλονίκη 2008)· Εκκλησιολογία και Παγκοσμιοποίηση (Θεσσαλονίκη 2008)·  Μετα-λει­τουρ­γί­α: Η συμμετοχή της Ορ­θό­δο­ξης Εκ­κλη­σί­ας και θε­ο­λο­γί­ας στην κοι­νή χρι­στι­α­νι­κή μαρ­τυ­ρί­α γι­α δι­και­ο­σύ­νη, ει­ρή­νη και α­κε­ραι­ό­τη­τα της δη­μι­ουρ­γί­ας (Θεσ­σα­λο­νί­κη 2009)·  Εκκλησία και Εκκλησίες. Η θέση των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών στην εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα πλαίσια του οικουμενικού διαλόγου (Αθήνα 2013)· «Υπέρ της Οικουμένης»: Μελέτες για την Οικουμενική Κίνηση και την αποστολή της Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο (Θεσσαλονίκη 2014)· H εκκλησιολογική πρόκληση μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, (Θεσσαλονίκη 2018)· Οικουμενικά Πορτρέτα. Εκκλησιολογικές και κοινωνικοηθικές προσεγγίσεις, (Θεσσαλονίκη 2018)· Εκκλησία της Εξόδου: Οικουμένη, Κοινωνία, Άνθρωπος. Θέματα οικουμενικού προβληματισμού, (Θεσσαλονίκη 2018).

Επίσης, έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, συλλογικούς τόμους και επετηρίδες. 

Ώρες Συνεργασίας, Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020: Τρίτη: 11:30-13:00 και Πέμπτη: 09:00-10:30 - Γραφείο 301, 3ος όροφος.

Τηλέφωνο Σπιτιού: 
2310-450504