Εξερχόμενοι Φοιτητές

Οι φοιτητές ERASMUS, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών με αναπηρία, μπορούν να πραγματοποιήσουν σπουδές σε Iδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης (κατόχους Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus) σε ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία το ίδρυμά τους έχει υπογράψει διμερή συμφωνία ή/ και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, σχολεία, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς, από τρεις έως δώδεκα μήνες.

Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στο εξωτερικό, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να έρθουν σε επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό από τον δικό τους. Οι περίοδοι αυτές αναγνωρίζονται στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών συμφωνιών μεταξύ των Ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής. Τα ιδρύματα υποδοχής δεν χρεώνουν δίδακτρα στους εν λόγω σπουδαστές.

Η Πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντική παράμετρο της εκπαίδευσης του φοιτητή, διότι με αυτό τον τρόπο μαθαίνει να εφαρμόζει σε πραγματικό περιβάλλον τη θεωρητική γνώση που έχει ήδη λάβει στο πλαίσιο των σπουδών του και συγχρόνως καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και την καινοτόμο σκέψη. Αυτό εξάλλου αποτελεί ιδιαίτερο όφελος για τις επιχειρήσεις/ οργανισμούς που υποδέχονται φοιτητές ERASMUS για πρακτική άσκηση.

Τα εντατικά γλωσσικά μαθήματα (EILCs) σκοπό έχουν τη βασική εξοικείωση των ξένων φοιτητών με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής τους και προσφέρονται αποκλειστικά για τις λιγότερο ομιλούμενες και διδασκόμενες γλώσσες της Ε.Ε.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη του χειμερινού/θερινού εξαμήνου και προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση εφόσον δεν συμπίπτουν με την περίοδο πρακτικής άσκησης ERASMUS.

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι είναι:

α) Έλληνες Υπήκοοι

β) Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07)

γ) Εγγεγραμμένοι φοιτητές στο τρίτο (3ο) ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η βασική πηγή ενημέρωσης για τους φοιτητές του ΑΠΘ είναι η ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τα απαραίτητα για συμπλήρωση έντυπα.

http://www.eurep.auth.gr