Διδακτορικό Δίπλωμα

Μεταπτυχιακές Σπουδές δευτέρου επιπέδου

Άρθρο 15

Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

 

1. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές δευτέρου επιπέδου αποβλέπουν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος και συνίστανται στη μελέτη και επιστημονική έρευνα ειδικού πρωτότυπου θέματος (διδακτορικής διατριβής) υπό την επίβλεψη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, με την οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη χρονική διάρκειά του είναι έξι (6) έτη, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού κατά ένα έτος μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Μετά τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου των έξι ετών, ο υποψήφιος που δεν έχει υποβάλει την επί διδακτορία διατριβή του, διαγράφεται από τον κατάλογο των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

            2. Για την ένταξη στη διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) απαιτείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος (Master).

            3. Για την έναρξη της διαδικασίας απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται η υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος:

α) σχετικής αίτησης, που συνοδεύεται από τους τίτλους σπουδών, β) αναλυτικού σχεδιασμού της περιοχής του θέματος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (μέχρι τρεις χιλιάδες λέξεις), εγκεκριμένου από σύμβουλο καθηγητή, που ανήκει στις βαθμίδες Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος, γ) βιογραφικού σημειώματος και δ) πιστοποιητικού γνώσης μιας ξένης γλώσσας.

Αιτήσεις για την ένταξη υποψηφίων στις Μεταπτυχιακές Σπουδές δευτέρου επιπέδου γίνονται δεκτές δύο φορές το χρόνο: από 1 έως 10 Οκτωβρίου και από 1-10 Φεβρουαρίου.

 

Άρθρο 16

Διδακτορική διατριβή

 

1.Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η συμβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, και από δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου ή ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος, ή αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης καθηγητές συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 3685/2008. Για τον επιβλέποντα καθηγητή ο υποψήφιος δηλώνει την επιθυμία του με την αίτησή του. Τα άλλα δύο μέλη προτείνει ο επιβλέπων καθηγητής.

Κάθε μέλος ΔΕΠ των προαναφερομένων βαθμίδων μπορεί να επιβλέπει ως σύμβουλος μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους Διδάκτορες.

            2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει το θέμα της διατριβής μέσα σε διάστημα τριών μηνών από τον ορισμό της, το οποίο και καταθέτει με δήλωσή της στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής των τριών μηνών, αρχίζουν να μετρούν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 13. Η Γ.Σ.Ε.Σ. εξετάζει το προτεινόμενο θέμα και αποφαίνεται αν εμπίπτει στο περιεχόμενο του απονεμομένου από το Τμήμα Διδακτορικού Διπλώματος, σύμφωνα με τον κατά νόμο προσανατολισμό του, εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας αυτό. Μετά την έγκριση του θέματος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. αυτό εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο θεμάτων διδακτορικών διατριβών, που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται απαραιτήτως το όνομα του υποψηφίου, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, η ημερομηνία έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ. και η ημερομηνία συμπλήρωσης του ελαχίστου χρόνου για την υποβολή της διδακτορικής διατριβής, καθώς και της λήξης του μεγίστου χρόνου που επιτρέπεται γι’ αυτήν, μετά την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία είτε με αποδοχή είτε με απόρριψη.

            3. Ακολουθούν δύο τουλάχιστον εξάμηνα έρευνας του υποψηφίου στο θέμα που του ανατέθηκε. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι, κατ’ ελάχιστο, η τριετία από τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής.

            4. Η επί διδακτορία διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της επί διδακτορία διατριβής σε άλλη γλώσσα.

            5. Η απουσία μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής με εκπαιδευτική άδεια δεν παρακωλύει τη συνέχεια των διαδικασιών. Μπορεί να αντικατασταθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

            6. Σ’ όλο το στάδιο έρευνας ο υποψήφιος εργάζεται υπό την παρακολούθηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και καθοδήγηση του υποψηφίου. Στο τέλος κάθε έτους σε συνεργασία με τον υποψήφιο κατατίθεται υποχρεωτικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία περιγράφεται η πρόοδός του. Μαζί με την ετήσια έκθεση η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να προτείνει την τροποποίηση του τίτλου του θέματος ανάλογα με το υλικό που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος ή την αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., εάν διαπιστωθούν αντικειμενικές αδυναμίες ολοκλήρωσης της έρευνας. Μπορεί ακόμη να προτείνει τη διαγραφή του θέματος από τον κατάλογο των διδακτορικών διατριβών, αν διαπιστώσει αμέλεια, αδιαφορία ή αδυναμία από τον υποψήφιο. Τροποποίηση του τίτλου του θέματος δεν επηρεάζει τις προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 13. Τυχόν αλλαγή του τίτλου του θέματος αποτελεί λόγο παράτασης της μέγιστης προθεσμίας κατά ένα έτος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

            7. Μόλις ο υποψήφιος θεωρήσει ότι έχει περατώσει το ερευνητικό του έργο, το παρουσιάζει στη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία εντός δύο μηνών αποφασίζει αν αυτό είναι επαρκές ή χρειάζεται συμπλήρωση και ενημερώνει τον Πρόεδρο του Τμήματος. Στην περίπτωση της επάρκειας, επιτρέπει τη συγγραφή της διατριβής εγγράφως. Αν το ερευνητικό έργο έχει ανάγκη συμπλήρωσης, ο υποψήφιος το παρουσιάζει εκ νέου, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

            8. Η χρονική διάρκεια συγγραφής και υποβολής της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας για ένα έτος μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

            9. Μετά τη συγγραφή της διατριβής, ο υποψήφιος υποβάλλει: (Ι) αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για την κρίση της διατριβής, (ΙΙ) τη διατριβή σε ηλεκτρονική μορφή και σε δώδεκα (12) αντίτυπα (ΙΙΙ) σημείωμα με τα πρωτότυπα στοιχεία της εργασίας αυτής, και (ΙV) βιογραφικό σημείωμα.

Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής τουλάχιστον ένα αντίτυπο (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή) κατατίθεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει και τα απαιτούμενα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στοιχεία.

10. Ο Διευθυντής Σπουδών διαβιβάζει το συντομότερο τη διατριβή στη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία εντός ενενήντα (90) ημερών υποβάλλει σχετική εισηγητική έκθεση. Με την εισηγητική έκθεση, ύστερα από ανάλυση και αξιολόγηση του περιεχομένου της διατριβής, πρέπει να προτείνεται η συνέχιση ή όχι της διαδικασίας με την παραπομπή προς τελική κρίση στην επταμελή εξεταστική επιτροπή της παρ. 4α του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008. Σε περίπτωση αρνητικής εισηγήσης, η Γ.Σ.Ε.Σ. με πρόταση της τριμελούς επιτροπής μπορεί να αποφασίσει την επιστροφή της διατριβής στον υποψήφιο για συνέχιση ή συμπλήρωση της έρευνάς του, εφόσον όμως δεν έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες προθεσμίες. Αλλά σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί στη φάση αυτή να τροποποιηθεί ή να αλλάξει το θέμα της διατριβής.

Άρθρο 17

Εξεταστική Επιτροπή

 

1. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την υποβολή της εισήγησης ή μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας των 90 ημερών άπρακτης, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει τη συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της Τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 9 του Ν. 3685/08, στην Επταμελή εξεταστική Επιτροπή πρέπει συμμετέχουν 4 (τέσσερα) μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, όπως ορίζεται στην παρ. 4α του άρθρου 9 του Ν. 3685/08. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτήν στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του.

            2. Μετά τη συγκρότηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αποστέλλονται τα υποβληθέντα αντίτυπα της διατριβής και η εισηγητική έκθεση στα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.

            3. Η Εξεταστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Διευθυντή Σπουδών σε δημόσια συνεδρίαση μέσα σε ένα μήνα από τον ορισμό της. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής προεδρεύει ο Σύμβουλος Καθηγητής.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης διδακτορικής διατριβής είναι δυνατόν να συμμετέχουν ως μέλη της εξεταστικής επιτροπής μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια.

Ο υποψήφιος υποστηρίζει τη διατριβή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, αναπτύσσοντας το περιεχόμενό της, επί ημίωρο περίπου, με έμφαση στα σημεία πρωτοτυπίας και κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής. Με σύμφωνη γνώμη της επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες.

            4. Μετά το πέρας της δημόσιας εξέτασης, αποχωρεί ο/η υποψήφιος/α, η Εξεταστική Επιτροπή υπό την προεδρία του Συμβούλου Καθηγητή συσκέπτεται κατ’ ιδίαν, κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη, καθώς και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας κατά την υποστήριξη της διατριβής, αποφασίζει την τελική έγκρισή της και τη βαθμολόγηση του υποψηφίου, και υποβάλλει σχετικό πρακτικό στη Γραμματεία του Τμήματος. Για την έγκριση της διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

            5. Η εγκριθείσα διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής.

            6. Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από τον/την επιβλέποντα/ουσα και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελευταία αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα με την ανάγνωση του πρακτικού σε δημόσια συνεδρίαση του Τμήματος. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας.

            7. Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να δοθεί σ’ αυτούς/ές πιστοποιητικό για τη επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. Το Δ.Δ. (μεμβράνη) υπογράφεται από τον /την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Α.Π.Θ.

Άρθρο 18

Διαγραφή

 

1. Αν παρέλθει ο μέγιστος χρόνος προθεσμίας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής χωρίς να έχει κατατεθεί η διατριβή στη Γραμματεία με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς επιτροπής, ή αν απορρίφθηκε οριστικά, το θέμα διαγράφεται από τον κατάλογο των θεμάτων διδακτορικών διατριβών και ο υποψήφιος θεωρείται ότι περάτωσε τον κύκλο διδακτορικών σπουδών ανεπιτυχώς. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 14, δεν επιτρέπεται καμία παράταση.

2. Μέλη όλων των επιτροπών (συμβουλευτικών ή εξεταστικών) δεν αντικαθίστανται παρά μόνο για αναπότρεπτο λόγο, που κρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία τους, τα μέλη μπορούν να παραμείνουν στις επιτροπές με δήλωσή τους. Άλλως αντικαθίστανται.

 

 

Άρθρο 19

Καθομολόγηση

 

Η καθομολόγηση των διδακτόρων πραγματοποιείται μόνο τρεις (3) φορές το χρόνο: πριν από τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους.

Για όσους/όσες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησης τους.

 

Άρθρο 20

Λογοκλοπή

 

Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία

Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή, ο/η φοιτητής/τρια ή ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις –και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος /σας καθηγητή/τριας- η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας.

 

Άρθρο 21

Μεταδιδακτορική Έρευνα

 

            Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (πρώτης και δεύτερης βαθμίδας) μπορούν να επιβλέψουν έρευνα που εντάσσεται στο πλαίσιο του Μετα-Διδακτορικού κύκλου σπουδών.

            Οι υποψήφιοι Μεταδιδάκτορες του Τμήματος, εφόσον εκπονούν έρευνα, χωρίς να τους καταβάλλονται μηνιαία τροφεία, έχουν όλα τα ευεργετήματα των υποψηφίων Διδακτόρων.

 

Άρθρο 22

Τελική Διάταξη

 

            Για μεταβολές, τροποποιήσεις ή ερμηνείες άρθρων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Από  ακαδ. έτος 2014-2015 και εφεξής.