Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

 


Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου της Σχολής και δέχεται τους φοιτητές κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρα 12:00-13:00 μμ., από τις θυρίδες.
Η Γραμματέας του Τμήματος προΐσταται του προσωπικού της Γραμματείας και είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία της. Ενημερώνει τα συλλογικά όργανα και κάθε ενδιαφερόμενο για την ισχύουσα νομοθεσία και τα νομικά και διοικητικά θέματα που προκύπτουν.
Οι ώρες υποδοχής κοινού είναι 12.00 - 13.00 καθημερινά.

Διεύθυνση:
Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή,
1ος όροφος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
54124, Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
info@theo.auth.gr
info-islam-studies@theo.auth.gr

Επικοινωνία
Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή,
1ος όροφος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
54124, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310 99 6980

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ :
• Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος : κ. Νικόλαος Γρηγοριάδης
• Προπτυχιακά Θέματα : κ. Δανάη Τσουφλίδου
• Μεταπτυχιακά Θέματα : κ. Χρυσάνθη Κατσαρού
• Διδακτορικά- Μεταδιδακτορικά Θέματα : κ. Σοφία Τοπχαναλή
• ΕΚΜΣ: κ. Σοφία Τοπχαναλή


Υπηρεσίες Γραμματείας
Έκδοση/Χορήγηση Πιστοποιητικών, Βεβαιώσεων

1. Κατάθεση αιτημάτων:
α) Ενεργοί φοιτητές μπορούν να απευθύνονται :
- Στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά, ώρα εξυπηρέτησης: 12:00 - 13:00) για την χορήγηση εντύπων πιστοποιητικών/βεβαιώσεων.
- Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ https://sis.auth.gr/ για xορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων (με ψηφιακή υπογραφή, κατάλληλα μόνο για ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων).
- Με αίτημα μέσω Κ.Ε.Π. (βλ. http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1968, http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1136)

β) Απόφοιτοι μπορούν να απευθύνονται:
- Στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά, ώρα εξυπηρέτησης: 12:00 - 13:00) για την χορήγηση εντύπων πιστοποιητικών.
- Με αίτημα μέσω Κ.Ε.Π. (βλ. http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1968, http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1136)
Βάση της 1698/27-12-2012 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι απόφοιτοι για την έκδοση πιστοποιητικών υποχρεούνται να καταθέσουν σε λογαριασμό του ΑΠΘ τα ακόλουθα ποσά για κάθε περίπτωση Πιστοποιητικών, Βεβαιώσεων):
• Αντίγραφο πτυχίου 6€
• Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13€
• Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 13€
• Αναλυτική βαθμολογία 6€
• Λοιπά πιστοποιητικά 6€
• Μεμβράνη προπτυχιακού/ μεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώματος 32€
Για προσωπικό του ΑΠΘ που υπηρετεί με σχέση εργασίας Δ.Δ. και Ι.Δ., δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ισχύει έκπτωση 50% με την προϋπόθεση απόδειξης της ιδιότητας τους.
Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού:
5272-041780-361
ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361
ΒΙC PIRBGRAAXXX
Το αποδεικτικό της κατάθεσης αποστέλλετε μαζί με την αίτηση στη Γραμματεία

2. Παραλαβή πιστοποιητικών/βεβαιώσεων
- Παραλαβή από την Γραμματεία εργάσιμες ημέρες 12.00-13.00 (αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο).
- Μέσω ΚΕΠ εφόσον το αίτημα υποβλήθηκε από εκεί.
- Με courier (με χρέωση παραλήπτη).
- Με απλό ταχυδρομείο.

3. Γλώσσα - Μετάφραση - Σφραγίδα Χάγης
Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από:
– Το παράρτημα διπλώματος (για διπλωματούχους) (Ελληνικά και Αγγλικά)
– Αναλυτική βαθμολογία (για ενεργούς φοιτητές) αποκλειστικά για αίτηση Erasmus (Αγγλικά)
Η μετάφραση των πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ίδρυμα του εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της
Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr Κτίριο Παλιάς Περιφέρειας, Ισόγειο. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη
και Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά. Υπεύθυνος κος Σωπρανίδης (τηλ.: 2313309183). Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ.

Διεύθυνση

Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
54124, Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

info@theo.auth.gr

info-islam-studies@theo.auth.gr