Σύμβουλοι Σπουδών

Ο Σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους/τις φοιτητές/τριες στο πρόγραμμα σπουδών τους. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει την εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου σπουδών σε ένα ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ. Ο Σύμβουλος σπουδών παρέχει στους/τις φοιτητές/τριες την αναγκαία ενημέρωση για τη λειτουργία των εξαμήνων, τις δηλώσεις των μαθημάτων και, γενικά, κάθε είδους πληροφορία, που θα διευκολύνει την εξοικείωσή τους με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του Τμήματος. Επίσης συνεργάζεται με τους/τις φοιτητές/τριες σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων τους, με σκοπό η επιστημονική και επαγγελματική τους εξειδίκευση να προσαρμόζεται βαθμιαία στην προσωπικότητα και στις κλίσεις και δυνατότητές τους. (Ν. 4009/2011, άρθρο 35).