Τροποποίηση του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Α.Π.Θ.